Privacy en Cookie verklaring

 

De aanscherping van de wetgeving rondom de privacy dwingt ons (terecht) zeer zorgvuldig met jullie gegevens om te gaan. Bij MENOPAUZEREN.NL verzamelen we alleen die gegevens die nodig zijn voor de organisatie van onze activiteiten. MENOPAUZEREN.NL heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van MENOPAUZEREN.NL bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door MENOPAUZEREN.NL

 

MENOPAUZEREN.NL kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van MENOPAUZEREN.NL bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. MENOPAUZEREN.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: MENOPAUZEREN.NL gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt MENOPAUZEREN.NL de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van Tips van Sara, hierna aangeduid als de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen rondom het thema overgang en menopauze, informatie over diensten en/of producten van MENOPAUZEREN.NL en aanverwante zaken. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je gegevens kunt aanpassen. Het abonneebestand van de Nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons autoresponder systeem van Autorespond. Kijk voor meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond op: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/.

Bezoekersgegevens: op de website van MENOPAUZEREN.NL (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: MENOPAUZEREN.NL gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst of de aankoop van een product/dienst.

  

Delen met derden

MENOPAUZEREN.NL kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: MENOPAUZEREN.NL deelt de persoonsgegevens indien nodig met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor MENOPAUZEREN.NL correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit MENOPAUZEREN.NL een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MENOPAUZEREN.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. MENOPAUZEREN.NL verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties verstrekt MENOPAUZEREN.NL de persoonsgegevens indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

MENOPAUZEREN.NL maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

MENOPAUZEREN.NL maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.

MENOPAUZEREN.NL maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Met jouw toestemming plaatst MENOPAUZEREN.NL tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van MENOPAUZEREN.NL bezoekt. Hierdoor kan MENOPAUZEREN.NL te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van MENOPAUZEREN.NL bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

MENOPAUZEREN.NL maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalysesservice (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt MENOPAUZEREN.NL inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan MENOPAUZEREN.NL de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. MENOPAUZEREN.NL heeft hier geen invloed op. MENOPAUZEREN.NL heeft Google geen toestemming gegeven om de via MENOPAUZEREN.NL verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maakt het mogelijk om berichten te linken.

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. MENOPAUZEREN.NL draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

  

Bewaartermijn persoonsgegevens

MENOPAUZEREN.NL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor MENOPAUZEREN.NL jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt MENOPAUZEREN.NL jouw persoonsgegevens.

  

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar team@voorliz.nl. MENOPAUZEREN.NL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

MENOPAUZEREN.NL neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MENOPAUZEREN.NL heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door MENOPAUZEREN.NL of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door MENOPAUZEREN.NL verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met MENOPAUZEREN.NL via team@voorliz.nl.

 

Initiatiefnemers

MENOPAUZEREN.NL is een website van initiatiefnemers: VOOR LIZ, VROUWENWIJZER EN DANTIMEE. De initiatiefnemers zijn als volgt te bereiken:

Adres: Westbatterijlaan 17, 1398 DB Muiden
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 70236097
Telefoon: 06-26942559
E-mailadres: team@voorliz.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MENOPAUZEREN.NL, verzoekt MENOPAUZEREN.NL je om zo snel mogelijk contact met MENOPAUZEREN.NL op te nemen via team@voorliz.nl. MENOPAUZEREN.NL zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

MENOPAUZEREN.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig onze privacy en cookie verklaring voor een update.